HS-codes - 27: Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was

2701
Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen
-
Steenkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst
2701.11
Antraciet
2701.12
Bitumineuze steenkool
2701.19
Andere steenkool
2701.20
Briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen
2702
Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git
2702.10
Bruinkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst
2702.20
Geperste bruinkool
2703.00
Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst
2704
Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool
2705.00
Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
2706.00
Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd ("topped"), zogenaamde mengteer daaronder begrepen
2707
Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; dergelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
2707.10
Benzol (benzeen)
2707.20
Toluol (tolueen)
2707.30
Xylol (xylenen)
2707.40
Naftaleen
2707.50
Andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, distillatieverliezen inbegrepen, voor 65 % of meer van hun volume overdistilleren bij 250 °c, bepaald volgens de methode iso 3405, die gelijkwaardig is aan de methode astm d 86
2707.51
Andere
2707.91
Creosootolie
2707.99
Andere
2708
Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
2708.10
Pek
2708.20
Pekcokes
2709
Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
2710
Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie
-
Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan die welke biodiesel bevatten en andere dan afvalolie
2710.12
Lichte oliën en preparaten
2710.19
Andere
2710.20
Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen, en die biodiesel bevatten, andere dan afvalolie
2710.21
Afvalolie
2710.91
bevattende polychloorbifenylen (PCB's), polychloorterfenylen (PCT's) of polybroombifenylen (PBB's)
2710.99
Andere
2711
Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
-
Vloeibaar gemaakt
2711.11
Aardgas
2711.12
Propaan
2711.13
Butanen
2711.14
Ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen
2711.19
Andere
-
Gasvormig
2711.21
Aardgas
2711.29
Andere
2712
Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, "slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
2712.10
Vaseline
2712.20
Paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie
2712.90
Andere
2713
Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
-
Petroleumcokes
2713.11
Niet gecalcineerd
2713.12
Gecalcineerd
2713.20
Petroleumbitumen
2713.90
Andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
2714
Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen
2714.10
Bitumineuze leisteen en bitumineus zand
2714.90
Andere
2715.00
Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back"))
2716.00
Elektrische energie

Need help to the find appropriate HS Code ?