HS-codes - 28: Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

-
I. Chemische elementen
2801
Fluor, chloor, broom en jood (jodium)
2801.10
Chloor
2801.20
Jood (jodium)
2801.30
Fluor; broom
2802.00
Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel
2803.00
Koolstof ("carbonblack" en andere vormen van koolstof, elders genoemd noch elders onder begrepen)
2804
Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen
2804.10
Waterstof
2804.11
Edelgassen
2804.21
Argon
2804.29
Andere
2804.30
Stikstof
2804.40
Zuurstof
2804.50
Boor (borium); telluur (tellurium)
2804.51
Silicium
2804.61
Bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium
2804.69
Andere
2804.70
Fosfor
2804.80
Arseen (arsenicum)
2804.90
Seleen (selenium)
2805
Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd; kwik (kwikzilver)
-
Alkali- of aardalkalimetalen
2805.11
Natrium
2805.12
Calcium
2805.19
Andere
2805.30
Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd
2805.40
Kwik (kwikzilver)
28.6
II. Anorganische zuren en anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen
2806
Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur
2806.10
Waterstofchloride (zoutzuur)
2806.20
Chlorozwavelzuur
2807.00
Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)
2808.00
Salpeterzuur; nitreerzuren
2809
Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; polyfosforzuren, al dan niet chemisch welbepaald
2809.10
Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride)
2809.20
Fosforzuur en polyfosforzuren
2810
Booroxiden; boorzuren
2811
Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen
-
Andere anorganische zuren
2811.11
Waterstoffluoride (fluorwaterstof)
2811.12
Hydrogeencyanide (blauwzuur)
2811.19
Andere
-
Andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen
2811.21
Koolstofdioxide (kooldioxide)
2811.22
Siliciumdioxide
2811.29
Andere
28.2
III. Verbindingen van niet-metalen met halogenen, met halogenen en zuurstof, of met zwavel
2812
Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen
-
Chloriden en chlorideoxiden
2812.11
Carbonylchloride (fosgeen)
2812.12
Fosforoxychloride
2812.13
Fosfortrichloride
2812.14
Fosforpentachloride
2812.15
Zwavelmonochloride
2812.16
Zwaveldichloride
2812.17
Thionylchloride
2812.19
Andere
2812.90
Andere
2813
Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit
2813.10
Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)
2813.90
Andere
28.4
IV. Anorganische basen; oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen
2814
Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia)
2814.10
Ammoniak, watervrij
2814.20
Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)
2815
Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende potas); natriumperoxide en kaliumperoxide
-
Natriumhydroxide (bijtende soda)
2815.11
Vast
2815.12
In waterige oplossing (natronloog)
2815.20
Kaliumhydroxide (bijtende potas)
2815.30
Natriumperoxide en kaliumperoxide
2816
Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide
2816.10
Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide
2816.40
Strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide
2817.00
Zinkoxide; zinkperoxide
2818
Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; aluminiumoxide; aluminiumhydroxide
2818.10
Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald
2818.20
Aluminiumoxide, ander dan kunstmatig korund
2818.30
Aluminiumhydroxide
2819
Chroomoxiden en chroomhydroxiden
2819.10
Chroomtrioxide
2819.90
Andere
2820
Mangaanoxiden
2820.10
Mangaandioxide
2820.90
Andere
2821
Ijzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als fe2o3, bevatten
2821.10
Ijzeroxiden en ijzerhydroxiden
2821.20
Verfaarden
2822.00
Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit
2823
Titaanoxiden
2824
Loodoxiden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalmenie, oranje menie)
2824.10
Loodmonoxide (loodglit, massicot)
2824.90
Andere
2825
Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen
2825.10
Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan
2825.20
Lithiumoxide en lithiumhydroxide
2825.30
Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden
2825.40
Nikkeloxiden en nikkelhydroxiden
2825.50
Koperoxiden en koperhydroxiden
2825.60
Germaniumoxiden en zirkoniumdioxide
2825.70
Molybdeenoxiden en molybdeenhydroxiden
2825.80
Antimoonoxiden
2825.90
Andere
28.7
V. Anorganische zouten en peroxozouten
2826
Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten
-
Fluoriden
2826.12
Aluminiumfluoride
2826.19
Andere
2826.30
Natriumhexafluoroaluminaat (synthetisch kryoliet)
2826.90
Andere
2827
Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden
2827.10
Ammoniumchloride
2827.20
Calciumchloride
2827.21
Andere chloriden
2827.31
Magnesiumchloride
2827.32
Aluminiumchloride
2827.35
Nikkelchloride
2827.39
Andere
2827.22
Chlorideoxiden en chloridehydroxiden
2827.41
Koperchlorideoxiden en koperchloridehydroxiden
2827.49
Andere
2827.23
Bromiden en bromideoxiden
2827.51
Natriumbromide en kaliumbromide
2827.59
Andere
2827.60
Jodiden en jodideoxiden
2828
Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten
2828.10
Calciumhypochloriet in handelskwaliteit en andere calciumhypochlorieten
2828.90
Andere
2829
Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten
-
Chloraten
2829.11
Natriumchloraat
2829.19
Andere
2829.90
Andere
2830
Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald
2830.10
Natriumsulfiden
2830.90
Andere
2831
Dithionieten en sulfoxylaten
2831.10
Natriumdithioniet en natriumsulfoxylaat
2831.90
Andere
2832
Sulfieten; thiosulfaten
2832.10
Natriumsulfieten
2832.20
Andere sulfieten
2832.30
Thiosulfaten
2833
Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten)
-
Natriumsulfaten
2833.11
Dinatriumsulfaat
2833.19
Andere
-
Andere sulfaten
2833.21
Magnesiumsulfaten
2833.22
Aluminiumsulfaat
2833.24
Nikkelsulfaten
2833.25
Kopersulfaten
2833.27
Bariumsulfaat
2833.29
Andere
2833.30
Aluinen
2833.40
Peroxosulfaten (persulfaten)
2834
Nitrieten; nitraten
2834.10
Nitrieten
2834.11
Nitraten
2834.21
Kaliumnitraat
2834.29
Andere
2835
Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald
2835.10
Fosfinaten (hypofosfieten) en fosfonaten (fosfieten)
2835.11
Fosfaten
2835.22
Natriumdiwaterstoforthofosfaat en dinatriumwaterstoforthofosfaat
2835.24
Kaliumfosfaten
2835.25
Calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat)
2835.26
Andere calciumfosfaten
2835.29
Andere
2835.12
Polyfosfaten
2835.31
Natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat)
2835.39
Andere
2836
Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit
2836.20
Dinatriumcarbonaat
2836.30
Natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat)
2836.40
Kaliumcarbonaten
2836.50
Calciumcarbonaat
2836.60
Bariumcarbonaat
2836.61
Andere
2836.91
Lithiumcarbonaten
2836.92
Strontiumcarbonaat
2836.99
Andere
2837
Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden
-
Cyaniden en cyanideoxiden
2837.11
Natriumcyanide
2837.19
Andere
2837.20
Complexe cyaniden
2839
Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit
-
Natriumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit
2839.11
Natriummetasilicaten
2839.19
Andere
2839.90
Andere
2840
Boraten; peroxoboraten (perboraten)
-
Dinatriumtetraboraat (geraffineerde borax)
2840.11
Watervrij
2840.19
Ander
2840.20
Andere boraten
2840.30
Peroxoboraten (perboraten)
2841
Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren
2841.30
Natriumdichromaat
2841.50
Andere chromaten en dichromaten; peroxochromaten
2841.51
Manganieten, manganaten en permanganaten
2841.61
Kaliumpermanganaat
2841.69
Andere
2841.70
Molybdaten
2841.80
Wolframaten
2841.90
Andere
2842
Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen), met uitzondering van aziden
2842.10
Dubbelsilicaten en complexe silicaten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen)
2842.90
Andere
28.3
VI. Diversen
2843
Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen
2843.10
Edele metalen in colloïdale toestand
2843.11
Zilververbindingen
2843.21
Zilvernitraat
2843.29
Andere
2843.30
Goudverbindingen
2843.90
Andere verbindingen; amalgamen
2844
Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen (splijtbare of vruchtbare chemische elementen en isotopen daaronder begrepen), alsmede verbindingen daarvan; mengsels en afvallen die deze producten bevatten
2844.10
Natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende natuurlijk uranium of verbindingen van natuurlijk uranium
2844.20
Uranium verrijkt met u 235 en verbindingen daarvan; plutonium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende uranium verrijkt met u 235, plutonium of verbindingen van deze producten
2844.30
Uranium waaruit u 235 is afgescheiden en verbindingen daarvan; thorium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende uranium waaruit u 235 is afgescheiden, thorium of verbindingen van deze producten
2844.31
Radioactieve elementen en isotopen, alsmede verbindingen, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 2844 10, 2844 20 en 2844 30; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende deze elementen, isotopen of verbindingen; radioactief afval
2844.41
Tritium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende tritium of verbindingen daarvan
2844.42
Actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230 of uranium-232, alsmede verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende deze elementen of verbindingen
2844.43
Andere radioactieve elementen en isotopen, alsmede verbindingen daarvan; andere legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende deze elementen, isotopen of verbindingen
2844.44
Radioactief afval
2844.50
Gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren
2845
Isotopen, andere dan die bedoeld bij post 2844; anorganische en organische verbindingen daarvan, al dan niet chemisch welbepaald
2845.10
Zwaar water (deuteriumoxide)
2845.20
Borium verrijkt met borium-10 en verbindingen daarvan
2845.30
Lithium verrijkt met lithium-6 en verbindingen daarvan
2845.40
Helium-3
2845.90
Andere
2846
Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen
2846.10
Ceriumverbindingen
2846.90
Andere
2847.00
Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum
2849
Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald
2849.10
Calciumcarbide
2849.20
Siliciumcarbide
2849.90
Andere
2850
Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post 2849 zijn
2852
Anorganische of organische kwikverbindingen, al dan niet chemisch welbepaald, met uitzondering van amalgamen
2852.10
Chemisch welbepaald
2852.90
Andere
2853
Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzerfosfiden (fosforijzer); andere anorganische verbindingen (gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water daaronder begrepen); vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht; amalgamen, andere dan die van edele metalen
2853.10
Cyanogeenchloride (chloorcyaan)
2853.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?