HS-codes - 29: Organische chemische producten

-
I. Koolwaterstoffen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2901
Acyclische koolwaterstoffen
2901.10
Verzadigde
2901.11
Onverzadigde
2901.21
Ethyleen
2901.22
Propeen (propyleen)
2901.23
Buteen (butyleen) en isomeren daarvan
2901.24
Buta-1,3-dieen en isopreen
2901.29
Andere
2902
Cyclische koolwaterstoffen
-
Cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen
2902.11
Cyclohexaan
2902.19
Andere
2902.20
Benzeen
2902.30
Tolueen
2902.31
Xylenen
2902.41
O-xyleen
2902.42
M-xyleen
2902.43
P-xyleen
2902.44
Mengsels van xyleenisomeren
2902.50
Styreen
2902.60
Ethylbenzeen
2902.70
Cumeen
2902.90
Andere
2903
Halogeenderivaten van koolwaterstoffen
-
Verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen
2903.11
Chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchloride)
2903.12
Dichloormethaan (methyleenchloride)
2903.13
Chloroform (trichloormethaan)
2903.14
Koolstoftetrachloride
2903.15
Ethyleendichloride (iso) (1,2-dichloorethaan)
2903.19
Andere
-
Onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen
2903.21
Vinylchloride (chloorethyleen)
2903.22
Trichloorethyleen
2903.23
Tetrachloorethyleen (perchloorethyleen)
2903.29
Andere
-
Verzadigde fluorderivaten van acyclische koolwaterstoffen
2903.41
trifluormethaan (HFK-23)
2903.42
difluormethaan (HFK-32)
2903.43
fluormethaan (HFK-41), 1,2-difluorethaan (HFK-152) en 1,1-difluorethaan (HFK-152a)
2903.44
pentafluorethaan (HFK-125), 1,1,1-trifluorethaan (HFK-143a) en 1,1,2-trifluorethaan (HFK-143)
2903.45
1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFK-134a) en 1,1,2,2-tetrafluorethaan (HFK-134)
2903.46
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan (HFK-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropaan (HFK-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropaan (HFK-236ea) en 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan (HFK-236fa)
2903.47
1,1,1,3,3-pentafluorpropaan (HFK-245fa) en 1,1,2,2,3-pentafluorpropaan (HFK-245ca)
2903.48
1,1,1,3,3-pentafluorbutaan (HFK-365mfc) en 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentaan (HFK-43-10mee)
2903.49
Andere
-
Onverzadigde fluorderivaten van acyclische koolwaterstoffen
2903.51
2,3,3,3-tetrafluorpropeen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluorpropeen (HFO-1234ze) en (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buteen (HFO-1336mzz)
2903.59
Andere
-
Broom- en joodderivaten van acyclische koolwaterstoffen
2903.61
Methylbromide (broommethaan)
2903.62
Ethyleendibromide (iso) (1,2-dibroomethaan)
2903.69
Andere
-
Halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen, bevattende twee of meer verschillende halogenen
2903.71
chloordifluormethaan (HCFK-22)
2903.72
dichloortrifluorethanen (HCFK-123)
2903.73
dichloorfluorethanen (HCFK-141, 141b)
2903.74
chloordifluorethanen (HCFK-142, 142b)
2903.75
dichloorpentafluorpropanen (HCFK-225, 225ca, 225cb)
2903.76
Broomchloordifluormethaan (halon-1211), broomtrifluormethaan (halon-1301) en dibroomtetrafluorethanen (halon-2402)
2903.77
Andere, enkel geperhalogeneerd met fluor en chloor
2903.78
Andere perhalogeenderivaten
2903.79
Andere
-
Halogeenderivaten van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen
2903.81
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen
2903.82
aldrine (ISO), chloordaan (ISO) en heptachloor (ISO)
2903.83
mirex (ISO)
2903.89
Andere
-
Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen
2903.91
Chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen
2903.92
hexachloorbenzeen (ISO) en DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)-ethaan)
2903.93
pentachloorbenzeen (ISO)
2903.94
Hexabroombifenylen
2903.99
Andere
2904
Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd
2904.10
Derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en ethylesters daarvan
2904.20
Derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten
2904.21
Perfluoroctaansulfonzuur, zouten daarvan en perfluoroctaansulfonylfluoride
2904.31
Perfluoroctaansulfonzuur
2904.32
Ammoniumperfluoroctaansulfonaat
2904.33
Lithiumperfluoroctaansulfonaat
2904.34
Kaliumperfluoroctaansulfonaat
2904.35
Andere zouten van perfluoroctaansulfonzuur
2904.36
Perfluoroctaansulfonylfluoride
2904.22
Andere
2904.91
Trichloornitromethaan (chloorpikrine)
2904.99
Andere
29.5
II. Alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2905
Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
-
Verzadigde eenwaardige alcoholen
2905.11
Methanol (methylalcohol)
2905.12
Propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol)
2905.13
Butaan-1-ol (n-butylalcohol)
2905.14
Andere butanolen
2905.16
Octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan
2905.17
Dodecaan-1-ol (laurylalcohol), hexadecaan-1-ol (cetylalcohol) en octadecaan-1-ol (stearylalcohol)
2905.19
Andere
-
Onverzadigde eenwaardige alcoholen
2905.22
Acyclische terpeenalcoholen
2905.29
Andere
-
Tweewaardige alcoholen
2905.31
Ethyleenglycol (ethaandiol)
2905.32
Propyleenglycol (propaan-1,2-diol)
2905.39
Andere
-
Andere meerwaardige alcoholen
2905.41
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpropaan)
2905.42
Pentaerytritol (pentaerytriet)
2905.43
Mannitol
2905.44
D-glucitol (sorbitol)
2905.45
Glycerol
2905.49
Andere
-
Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische alcoholen
2905.51
ethchloorvynol (INN)
2905.59
Andere
2906
Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
-
Van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen
2906.11
Menthol
2906.12
Cyclohexanol, methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexanolen
2906.13
Sterolen en inositolen
2906.19
Andere
-
Aromatische
2906.21
Benzylalcohol
2906.29
Andere
29.7
III. Fenolen en fenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2907
Fenolen; fenolalcoholen
-
Eenwaardige fenolen
2907.11
Fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan
2907.12
Kresolen en zouten daarvan
2907.13
Octylfenol, nonylfenol, alsmede isomeren daarvan; zouten van deze producten
2907.15
Naftolen en zouten daarvan
2907.19
Andere
-
Meerwaardige fenolen; fenolalcoholen
2907.21
Resorcinol en zouten daarvan
2907.22
Hydrochinon en zouten daarvan
2907.23
4,4′-isopropylideendifenol (bisfenol a, difenylolpropaan) en zouten daarvan
2907.29
Andere
2908
Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen
-
Derivaten die enkel halogeengroepen bevatten, alsmede zouten daarvan
2908.11
pentachloorfenol (ISO)
2908.19
Andere
-
Andere
2908.91
dinoseb (ISO) en zouten daarvan
2908.92
4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) en zouten daarvan
2908.99
Andere
29.9
IV. Ethers, alcoholperoxiden, etherperoxiden, acetaal- en hemiacetaalperoxiden, ketonperoxiden, epoxiden met een drieringsysteem, acetalen en hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2909
Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, acetaal- en hemiacetaalperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
-
Acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2909.11
Diëthylether
2909.19
Andere
2909.20
Ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2909.30
Aromatische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2909.31
Etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2909.41
2,2′-oxidiëthanol (diëthyleenglycol)
2909.43
Monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol
2909.44
Andere monoalkylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol
2909.49
Andere
2909.50
Etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2909.60
Alcoholperoxiden, etherperoxiden, acetaal- en hemiacetaalperoxiden, ketonperoxiden, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2910
Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2910.10
Oxiraan (ethyleenoxide)
2910.20
Methyloxiraan (propyleenoxide)
2910.30
1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)
2910.40
dieldrine (ISO, INN)
2910.50
endrin (ISO)
2910.90
Andere
2911.00
Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
-
V. Verbindingen met aldehydegroepen
2912
Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyde
-
Acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen
2912.11
Methanal (formaldehyde)
2912.12
Ethanal (aceetaldehyde)
2912.19
Andere
-
Cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen
2912.21
Benzaldehyde
2912.29
Andere
-
Aldehydealcoholen aldehyde-ethers, aldehydefenolen en aldehyden met andere zuurstofhoudende groepen
2912.41
Vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde)
2912.42
Ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde)
2912.49
Andere
2912.50
Cyclische polymeren van aldehyden
2912.60
Paraformaldehyde
2913
Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij post 2912
29.4
VI. Ketonen en chinonen
2914
Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
-
Acyclische ketonen, zonder andere zuurstofhoudende groepen
2914.11
Aceton
2914.12
Butanon (methylethylketon)
2914.13
4-methylpentaan-2-on (methylisobutylketon)
2914.19
Andere
-
Ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, zonder andere zuurstofhoudende groepen
2914.22
Cyclohexanon en methylcyclohexanonen
2914.23
Iononen en methyliononen
2914.29
Andere
-
Aromatische ketonen zonder andere zuurstofhoudende groepen
2914.31
Fenylaceton (fenylpropaan-2-on)
2914.39
Andere
2914.40
Ketonalcoholen en ketonaldehyden
2914.50
Ketonfenolen en ketonen met andere zuurstofhoudende groepen
2914.51
Chinonen
2914.61
Antrachinon
2914.62
co-enzym Q10 (ubidecarenon (INN))
2914.69
Andere
2914.52
Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
2914.71
chloordecon (ISO)
2914.79
Andere
29.6
VII. Carbonzuren, daarvan afgeleide zuuranhydriden, zuurhalogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2915
Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
-
Mierenzuur en zouten en esters daarvan
2915.11
Mierenzuur
2915.12
Zouten van mierenzuur
2915.13
Esters van mierenzuur
-
Azijnzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride
2915.21
Azijnzuur
2915.24
Azijnzuuranhydride
2915.29
Andere
-
Esters van azijnzuur
2915.31
Ethylacetaat
2915.32
Vinylacetaat
2915.33
N-butylacetaat
2915.36
dinosebacetaat (ISO)
2915.39
Andere
2915.40
Mono-, di- en trichloorazijnzuur, alsmede zouten en esters daarvan
2915.50
Propionzuur en zouten en esters daarvan
2915.60
Butaanzuren en pentaanzuren, alsmede zouten en esters daarvan
2915.70
Palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan
2915.90
Andere
2916
Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
-
Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2916.11
Acrylzuur en zouten daarvan
2916.12
Esters van acrylzuur
2916.13
Methacrylzuur en zouten daarvan
2916.14
Esters van methacrylzuur
2916.15
Oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan
2916.16
binapacryl (ISO)
2916.19
Andere
2916.20
Eenwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2916.21
Eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2916.31
Benzoëzuur en zouten en esters daarvan
2916.32
Benzoylperoxide en benzoylchloride
2916.34
Fenylazijnzuur en zouten daarvan
2916.39
Andere
2917
Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
-
Meerwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2917.11
Oxaalzuur en zouten en esters daarvan
2917.12
Adipinezuur en zouten en esters daarvan
2917.13
Azelaïnezuur en sebacinezuur, alsmede zouten en esters daarvan
2917.14
Maleïnezuuranhydride
2917.19
Andere
2917.20
Meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2917.21
Meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2917.32
Dioctylorthoftalaten
2917.33
Dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten
2917.34
Andere esters van orthoftaalzuur
2917.35
Ftaalzuuranhydride
2917.36
Tereftaalzuur en zouten daarvan
2917.37
Dimethyltereftalaat
2917.39
Andere
2918
Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
-
Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2918.11
Melkzuur en zouten en esters daarvan
2918.12
Wijnsteenzuur
2918.13
Zouten en esters van wijnsteenzuur
2918.14
Citroenzuur
2918.15
Zouten en esters van citroenzuur
2918.16
Gluconzuur en zouten en esters daarvan
2918.17
2,2-difenyl-2-hydroxyazijnzuur (benzilzuur)
2918.18
chloorbenzilaat (ISO)
2918.19
Andere
-
Carbonzuren met fenolische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2918.21
Salicylzuur en zouten daarvan
2918.22
O-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan
2918.23
Andere esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan
2918.29
Andere
2918.30
Carbonzuren met aldehyde- of ketongroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2918.31
Andere
2918.91
2,4,5-t (iso) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), alsmede zouten en esters daarvan
2918.99
Andere
29.10
VIII. Esters van anorganische zuren van niet-metalen, alsmede zouten, halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2919
Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2919.10
Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
2919.90
Andere
2920
Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (andere dan esters van waterstofhalogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten
-
Thiofosforzure esters (fosforthioaten) en zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten
2920.11
parathion (ISO) en parathionmethyl (ISO) (methylparathion)
2920.19
Andere
-
Fosfietesters en zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten
2920.21
Dimethylfosfiet
2920.22
Diëthylfosfiet
2920.23
Trimethylfosfiet
2920.24
Triëthylfosfiet
2920.29
Andere
2920.30
endosulfan (ISO)
2920.90
Andere
29.1
IX. Verbindingen met stikstofhoudende groepen
2921
Aminoverbindingen
-
Eenwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2921.11
Methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede zouten daarvan
2921.12
2-(n,n-dimethylamino)ethylchloride-hydrochloride
2921.13
2-(n,n-diethylamino)ethylchloride-hydrochloride
2921.14
2-(n,n-diisopropylamino)ethylchloride-hydrochloride
2921.19
Andere
-
Meerwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2921.21
Ethyleendiamine en zouten daarvan
2921.22
Hexamethyleendiamine en zouten daarvan
2921.29
Andere
2921.30
Aminoverbindingen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten
2921.31
Eenwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2921.41
Aniline en zouten daarvan
2921.42
Derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan
2921.43
Toluïdinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2921.44
Difenylamine en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2921.45
1-naftylamine (α-naftylamine) en 2-naftylamine (β-naftylamine), alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten
2921.46
amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), feentermine (INN), fencamfamine (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN) en mefenorex (INN); zouten van deze producten
2921.49
Andere
2921.32
Meerwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2921.51
O-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten
2921.59
Andere
2922
Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen
-
Aminoalcoholen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort, alsmede ethers en esters daarvan; zouten van deze producten
2922.11
Monoëthanolamine en zouten daarvan
2922.12
Diëthanolamine en zouten daarvan
2922.14
Dextropropoxyfeen (inn) en zouten daarvan
2922.15
Triëthanolamine
2922.16
Diëthanolammoniumperfluoroctaansulfonaat
2922.17
Methyldiëthanolamine en ethyldiëthanolamine
2922.18
2-(n,n-diisopropylamino)ethanol
2922.19
Andere
-
Aminonaftolen en andere aminofenolen andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort, alsmede ethers en esters daarvan; zouten van deze producten
2922.21
Aminohydroxynaftaleensulfonzuren en zouten daarvan
2922.29
Andere
-
Aminoaldehyden, aminoketonen en aminochinonen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort; zouten van deze producten
2922.31
amfepramon (INN), methadon (INN) en normethadon (INN); zouten van deze producten
2922.39
Andere
-
Aminozuren, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort en esters daarvan; zouten van deze producten
2922.41
Lysine en esters daarvan; zouten van deze producten
2922.42
Glutaminezuur en zouten daarvan
2922.43
Antranilzuur en zouten daarvan
2922.44
tilidine (INN) en zouten daarvan
2922.49
Andere
2922.50
Aminofenolalcoholen, aminofenolzuren en andere aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen
2923
Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden, al dan niet chemisch welbepaald
2923.10
Choline en zouten daarvan
2923.20
Lecithinen en andere fosfoaminolipiden
2923.30
Tetraethylammoniumperfluoroctaansulfonaat
2923.40
Didecyldimethylammoniumperfluoroctaansulfonaat
2923.90
Andere
2924
Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur
-
Acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten
2924.11
meprobamaat (INN)
2924.12
fluoraceetamide (ISO), monocrotofos (ISO) en fosfamidon (ISO)
2924.19
Andere
-
Cyclische amidoverbindingen, cyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten
2924.21
Ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2924.23
2-aceetamidobenzoëzuur (n-acetylantranilzuur) en zouten daarvan
2924.24
ethinamaat (INN)
2924.25
alachloor (ISO)
2924.29
Andere
2925
Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen
-
Imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2925.11
Sacharine en zouten daarvan
2925.12
glutethimide (INN)
2925.19
Andere
-
Iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2925.21
chloordimeform (ISO)
2925.29
Andere
2926
Nitrillen (cyaanverbindingen)
2926.10
Acrylonitril
2926.20
1-cyaanguanidine (dicyaandiamide)
2926.30
Fenproporex (inn) en zouten daarvan; methadon (inn) tussenproduct (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan)
2926.40
Alfa-fenylacetoacetonitril
2926.90
Andere
2927
Diazo-, azo- en azoxyverbindingen
2928
Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine
2929
Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen
2929.10
Isocyanaten
2929.90
Andere
29.11
X. Organische verbindingen van niet-metalen en van metalen, heterocyclische verbindingen, nucleïnezuren en zouten daarvan, alsmede sulfonamidoverbindingen
2930
Organische zwavelverbindingen
2930.10
2-(n,n-dimethylamino)ethaanthiol
2930.20
Thiocarbamaten en dithiocarbamaten
2930.30
Thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden
2930.40
Methionine
2930.60
2-(n,n-diëthylamino)ethaanthiol
2930.70
Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (thiodiglycol (inn))
2930.80
aldicarb (ISO), captafol (ISO) en methamidofos (ISO)
2930.90
Andere
2931
Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen
2931.10
Tetramethyllood en tetraethyllood
2931.20
Tributyltinverbindingen
2931.21
Niet-gehalogeneerde organofosforderivaten
2931.41
Dimethylmethylfosfonaat
2931.42
Dimethylpropylfosfonaat
2931.43
Diëthylethylfosfonaat
2931.44
Methylfosfonzuur
2931.45
Zout van methylfosfonzuur en (aminoiminomethyl)ureum (1 : 1)
2931.46
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinaan-2,4,6-trioxide
2931.47
(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfonaat
2931.48
3,9-dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.. 5]undecaan-3,9-dioxide
2931.49
Andere
2931.22
Gehalogeneerde organofosforderivaten
2931.51
Methylfosfondichloride
2931.52
Propylfosfondichloride
2931.53
O-(3-chloorpropyl) o-[4-nitro-3-(trifluormethyl)fenyl]methylthiofosfonaat
2931.54
trichloorfon (ISO)
2931.59
Andere
2931.90
Andere
2932
Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer zuurstofatomen als heteroatoom
-
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) furaanring
2932.11
Tetrahydrofuraan
2932.12
2-furaldehyde (furfuraldehyde)
2932.13
Furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol
2932.14
Sucralose
2932.19
Andere
2932.20
Lactonen
2932.21
Andere
2932.91
Isosafrool
2932.92
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on
2932.93
Piperonal
2932.94
Safrool
2932.95
Tetrahydrocannabinolen (alle isomeren)
2932.96
carbofuran (ISO)
2932.99
Andere
2933
Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom
-
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyrazoolring
2933.11
Fenazon (antipyrine) en derivaten daarvan
2933.19
Andere
-
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) imidazoolring
2933.21
Hydantoïne en derivaten daarvan
2933.29
Andere
-
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyridinering
2933.31
Pyridine en zouten daarvan
2933.32
Piperidine en zouten daarvan
2933.33
alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoxin (INN), difeenoxylaat (INN), dipipanon (INN), fencyclidine (INN) (PCP), fenoperidine (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylfenidaat (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) tussenproduct A, pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) en trimeperidine (INN); zouten van deze producten
2933.34
Ander fentanyl en derivaten daarvan
2933.35
3-quinuclidine-ol
2933.36
4-anilino-N-fenethylpiperidine (ANPP)
2933.37
N-fenethyl-4-piperidon (NPP)
2933.39
Andere
-
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde chinoline- of isochinolinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd)
2933.41
levorfanol (INN) en zouten daarvan
2933.49
Andere
-
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde pyrimidinering of met een piperazinering
2933.52
Malonylureum (barbituurzuur) en zouten daarvan
2933.53
allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), fenobarbital (INN), methylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) en vinylbital (INN); zouten van deze producten
2933.54
Andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zouten van deze producten
2933.55
loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) en zipeprol (INN); zouten van deze producten
2933.59
Andere
-
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) triazinering
2933.61
Melamine
2933.69
Andere
-
Lactamen
2933.71
6-hexaanlactam (ε-caprolactam)
2933.72
clobazam (INN) en methyprylon (INN)
2933.79
Andere lactamen
-
Andere
2933.91
alprazolam (INN), camazepam (INN), chloordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepaat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepaat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) en triazolam (INN); zouten van deze producten
2933.92
azinfos-methyl (ISO)
2933.99
Andere
2934
Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen
2934.10
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) thiazoolring
2934.20
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde benzothiazoolring, niet verder geanelleerd (gecondenseerd)
2934.30
Verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde fenothiazinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd)
2934.31
Andere
2934.91
aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), feendimetrazine (INN), feenmetrazine (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN) en sufentanil (INN); zouten van deze producten
2934.92
Ander fentanyl en derivaten daarvan
2934.99
Andere
2935
Sulfonamidoverbindingen
2935.10
N-methylperfluoroctaansulfonamide
2935.20
N-ethylperfluoroctaansulfonamide
2935.30
N-ethyl-n-(2-hydroxyethyl)perfluoroctaansulfonamide
2935.40
N-(2-hydroxyethyl)-n-methylperfluoroctaansulfonamide
2935.50
Andere perfluoroctaansulfonamidoverbindingen
2935.90
Andere
29.8
XI. Provitaminen, vitaminen en hormonen
2936
Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd (natuurlijke concentraten daaronder begrepen), alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossing zijn gebracht
-
Vitaminen en derivaten daarvan, niet vermengd
2936.21
Vitaminen a en derivaten daarvan
2936.22
Vitamine b1 en derivaten daarvan
2936.23
Vitamine b2 en derivaten daarvan
2936.24
D- en dl-pantotheenzuur (vitamine b5) en derivaten daarvan
2936.25
Vitamine b6 en derivaten daarvan
2936.26
Vitamine b12 en derivaten daarvan
2936.27
Vitamine c en derivaten daarvan
2936.28
Vitamine e en derivaten daarvan
2936.29
Andere vitaminen en derivaten daarvan
2936.90
Andere, natuurlijke concentraten daaronder begrepen
2937
Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt
-
Polypeptidehormonen, proteïnehormonen en glycoproteïnehormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan
2937.11
Somatotropine, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan
2937.12
Insuline en zouten daarvan
2937.19
Andere
-
Steroïdale hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan
2937.21
Cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en prednisolon (dehydrohydrocortison)
2937.22
Halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van corticosteroïde hormonen
2937.23
Oestrogenen en progestogenen
2937.29
Andere
2937.50
Prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan
2937.90
Andere
29.12
XII. Glycosiden (heterosiden) en alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan
2938
Glycosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan
2938.10
Rutoside (rutine) en derivaten daarvan
2938.90
Andere
2939
Alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan
-
Opiumalkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2939.11
concentraten van papaverbolkaf; buprenorfine (INN), codeïne, dihydrocodeïne (INN), ethylmorfine, etorfine (INN), folcodine (INN), heroïne, hydrocodon (INN), hydromorfon (INN), morfine, nicomorfine (INN), oxycodon (INN), oxymorfon (INN), thebacon (INN) en thebaïne; zouten van deze producten
2939.19
Andere
2939.20
Kina-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2939.30
Cafeïne en zouten daarvan
2939.31
Efedra-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2939.41
Efedrine en zouten daarvan
2939.42
Pseudo-efedrine (inn) en zouten daarvan
2939.43
cathine (INN) en zouten daarvan
2939.44
Norefedrine en zouten daarvan
2939.45
Levometamfetamine, metamfetamine (inn), metamfetamineracemaat en zouten daarvan
2939.49
Andere
2939.32
Theofylline en aminofylline (theofylline-ethyleendiamine), alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten
2939.51
fenetylline (INN) en zouten daarvan
2939.59
Andere
2939.33
Alkaloïden van moederkoren en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2939.61
ergometrine (INN) en zouten daarvan
2939.62
ergotamine (INN) en zouten daarvan
2939.63
Lyserginezuur en zouten daarvan
2939.69
Andere
2939.34
Andere, van plantaardige oorsprong
2939.72
Cocaïne, ecgonine; zouten, esters en andere derivaten van deze producten
2939.79
Andere
2939.80
Andere
29.13
XIII. Andere organische verbindingen
2940
Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose; ethers, acetalen en esters van suikers, alsmede zouten daarvan, andere dan de producten bedoeld bij de posten 2937, 2938 en 2939
-
Andere
2941
Antibiotica
2941.10
Penicillinen en derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur; zouten van deze producten
2941.20
Streptomycinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2941.30
Tetracyclinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2941.40
Chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2941.50
Erytromycine en derivaten daarvan; zouten van deze producten
2941.90
Andere
2942
Andere organische verbindingen

Need help to the find appropriate HS Code ?