HS-koodid - 28: Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide ja isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid

-
I. Keemilised elemendid
2801
Fluor, kloor, broom ja jood
2801.10
Kloor
2801.20
Jood
2801.30
Fluor; broom
2802.00
Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidväävel
2803.00
Süsinik (tahmpigmendid jm mujal nimetamata süsiniku vormid)
2804
Vesinik, väärisgaasid ja muud mittemetallid
2804.10
Vesinik
2804.11
Väärisgaasid
2804.21
Argoon
2804.29
Muud
2804.30
Lämmastik
2804.40
Hapnik
2804.50
Boor; telluur
2804.51
Räni
2804.61
Ränisisaldusega vähemalt 99,99 % massist
2804.69
Muud
2804.70
Fosfor
2804.80
Arseen
2804.90
Seleen
2805
Leelismetallid ja leelismuldmetallid; haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, segudena või sulamitena); elavhõbe
-
Leelismetallid ja leelismuldmetallid
2805.11
Naatrium
2805.12
Kaltsium
2805.19
Muud
2805.30
Haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, segudena või sulamitena)
2805.40
Elavhõbe
28.6
II. Anorgaanilised happed ja mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid
2806
Vesinikkloriid (vesinikkloriidhape); kloroväävelhape
2806.10
Vesinikkloriid (vesinikkloriidhape)
2806.20
Kloroväävelhape
2807.00
Väävelhape; ooleum
2808.00
Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped
2809
Difosforpentaoksiid; fosforhape; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosforhapped
2809.10
Difosforpentaoksiid
2809.20
Fosforhape ja polüfosforhapped
2810
Booroksiidid; boorhapped
2811
Muud anorgaanilised happed ja mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid
-
Muud anorgaanilised happed
2811.11
Vesinikfluoriid (vesinikfluoriidhape)
2811.12
Vesiniktsüaniid (vesiniktsüaniidhape)
2811.19
Muud
-
Muud anorgaanilised hapnikku sisaldavad mittemetallide ühendid
2811.21
Süsinikdioksiid
2811.22
Ränidioksiid
2811.29
Muud
28.2
III. Mittemetallide ühendid halogeenide ja väävliga
2812
Halogeniidid ja mittemetallide halogeniidoksiidid
-
Kloriidid ja kloriidoksiidid
2812.11
Karbonüüldikloriid (fosgeen)
2812.12
Fosforoksükloriid
2812.13
Fosfortrikloriid
2812.14
Fosforpentakloriid
2812.15
Väävelmonokloriid
2812.16
Vääveldikloriid
2812.17
Tionüülkloriid
2812.19
Muud
2812.90
Muud
2813
Mittemetallide sulfiidid; tehniline fosfortrisulfiid
2813.10
Süsinikdisulfiid
2813.90
Muud
28.4
IV. Anorgaanilised alused, metallide oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid
2814
Ammoniaak, veevaba või vesilahusena
2814.10
Veevaba ammoniaak
2814.20
Ammoniaagi vesilahus
2815
Naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda); kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas); naatrium- ja kaaliumperoksiid
-
Naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda)
2815.11
Tahke
2815.12
Vesilahusena (naatriumleelis)
2815.20
Kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas)
2815.30
Naatriumperoksiid ja kaaliumperoksiid
2816
Magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid; strontsiumi ja baariumi oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid
2816.10
Magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid
2816.40
Strontsiumi ja baariumi oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid
2817.00
Tsinkoksiid; tsinkperoksiid
2818
Kindla või muutuva keemilise koostisega tehiskorund; alumiiniumoksiid; alumiiniumhüdroksiid
2818.10
Kindla või muutuva keemilise koostisega tehiskorund
2818.20
Alumiiniumoksiidid, v.. A tehiskorund
2818.30
Alumiiniumhüdroksiid
2819
Kroomoksiidid ja -hüdroksiidid
2819.10
Kroomtrioksiid
2819.90
Muud
2820
Mangaanoksiidid
2820.10
Mangaandioksiid
2820.90
Muud
2821
Raudoksiidid ja -hüdroksiidid; muldvärvid, mis sisaldavad massist vähemalt 70 % keemiliselt seotud rauda (arvestatuna fe2o3-le)
2821.10
Raudoksiidid ja -hüdroksiidid
2821.20
Muldvärvid
2822.00
Koobaltoksiidid ja -hüdroksiidid; tehnilised koobaltoksiidid
2823
Titaanoksiidid
2824
Pliioksiidid; punane ja oranž pliimennik
2824.10
Pliimonooksiid (pliisilu, massikoo)
2824.90
Muud
2825
Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid
2825.10
Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad
2825.20
Liitiumoksiid ja -hüdroksiid
2825.30
Vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid
2825.40
Nikkeloksiidid ja -hüdroksiidid
2825.50
Vaskoksiidid ja -hüdroksiidid
2825.60
Germaaniumoksiidid ja tsirkooniumdioksiid
2825.70
Molübdeenoksiidid ja -hüdroksiidid
2825.80
Antimonoksiidid
2825.90
Muud
28.7
V. Anorgaaniliste hapete ja metallide soolad ja peroksosoolad
2826
Fluoriidid; fluorosilikaadid, fluoroaluminaadid jm fluori liitsoolad
-
Fluoriidid
2826.12
Alumiiniumfluoriidid
2826.19
Muud
2826.30
Naatriumheksafluoroaluminaat (tehiskrüoliit)
2826.90
Muud
2827
Kloriidid; kloriidoksiidid ja kloriidhüdroksiidid; bromiidid ja bromiidoksiidid; jodiidid ja jodiidoksiidid
2827.10
Ammooniumkloriid
2827.20
Kaltsiumkloriid
2827.21
Muud kloriidid
2827.31
Magneesiumkloriid
2827.32
Alumiiniumkloriid
2827.35
Nikkelkloriidid
2827.39
Muud
2827.22
Kloriidoksiidid ja kloriidhüdroksiidid
2827.41
Vaskkloriidoksiid ja vaskkloriidhüdroksiid
2827.49
Muud
2827.23
Bromiidid ja bromiidoksiidid
2827.51
Naatrium- ja kaaliumbromiid
2827.59
Muud
2827.60
Jodiidid ja jodiidoksiidid
2828
Hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid
2828.10
Tehniline kaltsiumhüpoklorit jm kaltsiumhüpokloritid
2828.90
Muud
2829
Kloraadid ja perkloraadid; bromaadid ja perbromaadid; jodaadid ja perjodaadid
-
Kloraadid
2829.11
Naatriumkloraat
2829.19
Muud
2829.90
Muud
2830
Sulfiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüsulfiidid
2830.10
Naatriumsulfiidid
2830.90
Muud
2831
Ditionitid ja sulfoksülaadid
2831.10
Naatriumditionit
2831.90
Muud
2832
Sulfitid; tiosulfaadid
2832.10
Naatriumsulfitid
2832.20
Muud sulfitid
2832.30
Tiosulfaadid
2833
Sulfaadid; maarjad; peroksosulfaadid (persulfaadid)
-
Naatriumsulfaadid
2833.11
Dinaatriumsulfaat
2833.19
Muud
-
Muud sulfaadid
2833.21
Magneesiumsulfaat
2833.22
Alumiiniumsulfaat
2833.24
Nikkelsulfaadid
2833.25
Vasksulfaadid
2833.27
Baariumsulfaat
2833.29
Muud
2833.30
Maarjad
2833.40
Peroksosulfaadid (persulfaadid)
2834
Nitritid; nitraadid
2834.10
Nitritid
2834.11
Nitraadid
2834.21
Kaaliumnitraat
2834.29
Muud
2835
Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid
2835.10
Fosfinaadid (hüpofosfitid) ja fosfonaadid (fosfitid)
2835.11
Fosfaadid
2835.22
Mononaatriumfosfaat ja dinaatriumfosfaat
2835.24
Kaaliumfosfaadid
2835.25
Kaltsiumvesinikortofosfaat (dikaltsiumfosfaat)
2835.26
Muud kaltsiumfosfaadid
2835.29
Muud
2835.12
Polüfosfaadid
2835.31
Naatriumtrifosfaat (naatriumtripolüfosfaat)
2835.39
Muud
2836
Karbonaadid; peroksokarbonaadid (perkarbonaadid); tehniline ammooniumkarbonaat (sisaldab ammooniumkarbamaati)
2836.20
Dinaatriumkarbonaat
2836.30
Naatriumvesinikkarbonaat (naatriumbikarbonaat)
2836.40
Kaaliumkarbonaadid
2836.50
Kaltsiumkarbonaat
2836.60
Baariumkarbonaat
2836.61
Muud
2836.91
Liitiumkarbonaadid
2836.92
Strontsiumkarbonaat
2836.99
Muud
2837
Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid
-
Tsüaniidid ja tsüaniidoksiidid
2837.11
Naatriumtsüaniid
2837.19
Muud
2837.20
Komplekstsüaniidid
2839
Silikaadid; tehnilised leelismetallsilikaadid
-
Naatriumsilikaadid
2839.11
Naatriummetasilikaadid
2839.19
Muud
2839.90
Muud
2840
Boraadid; peroksoboraadid (perboraadid)
-
Dinaatriumtetraboraat (puhastatud booraks)
2840.11
Veevaba
2840.19
Muud
2840.20
Muud boraadid
2840.30
Peroksoboraadid (perboraadid)
2841
Oksometall- ja peroksometallhapete soolad
2841.30
Naatriumdikromaat
2841.50
Muud kromaadid ja dikromaadid; peroksokromaadid
2841.51
Manganiidid, manganaadid ja permanganaadid
2841.61
Kaaliumpermanganaat
2841.69
Muud
2841.70
Molübdaadid
2841.80
Volframaadid
2841.90
Muud
2842
Muud anorgaaniliste hapete ja peroksühapete soolad (k.. A kindla või muutuva keemilise koostisega alumosilikaadid), v.. A asiidid
2842.10
Kaksik- ja komplekssilikaadid, k.. A kindla või muutuva keemilise koostisega alumosilikaadid
2842.90
Muud
28.3
VI. Muud ühendid
2843
Kolloidsed väärismetallid; kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised väärismetallide ühendid; väärismetallide amalgaamid
2843.10
Kolloidsed väärismetallid
2843.11
Hõbeda ühendid
2843.21
Hõbenitraat
2843.29
Muud
2843.30
Kulla ühendid
2843.90
Muud ühendid; amalgaamid
2844
Radioaktiivsed keemilised elemendid ja radioaktiivsed isotoobid (k.. A lõhustuvad ja fertiilsed keemilised elemendid ning isotoobid) ja nende ühendid; neid tooteid sisaldavad segud ja jäägid
2844.10
Looduslik uraan ja selle ühendid; sulamid, pihustooted (sh metallkeraamika), keraamikatooted ning segud, mis sisaldavad looduslikku uraani või looduslikke uraaniühendeid
2844.20
Isotoobiga 235u rikastatud uraan ja selle ühendid; plutoonium ja selle ühendid; sulamid, pihustooted (k.. A metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad isotoobiga 235u rikastatud uraani, plutooniumi või nende ühendeid
2844.30
Vähendatud 235u-sisaldusega uraan ja selle ühendid; toorium ja selle ühendid; sulamid, pihustooted (k.. A metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad vähendatud 235u-sisaldusega uraani, tooriumi või nende ühendeid
2844.31
Radioaktiivsed elemendid, isotoobid ja ühendid (v.. A alamrubriikide 2844 10, 2844 20 ja 2844 30 tooted); neid elemente, isotoope või ühendeid sisaldavad sulamid, pihustooted (k.. A metallkeraamika), keraamikatooted ja segud; radioaktiivsed jäätmed
2844.41
Triitium ja selle ühendid; triitiumit või selle ühendeid sisaldavad sulamid, pihustooted (k.. A metallkeraamika), keraamikatooted ja segud
2844.42
Aktiinium-225, aktiinium-227, kalifornium-253, kuurium-240, kuurium-241, kuurium-242, kuurium-243, kuurium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadoliinium-148, poloonium-208, poloonium-209, poloonium-210, raadium-223, uraan -230 või uraan-232 ja nende ühendid; neid elemente või ühendeid sisaldavad sulamid, pihustooted (k.. A metallkeraamika), keraamikatooted ja segud
2844.43
Muud radioaktiivsed elemendid ja isotoobid ning nende ühendid; muud neid elemente, isotoope või ühendeid sisaldavad sulamid, pihustooted (k.. A metallkeraamika), keraamikatooted ja segud
2844.44
Radioaktiivsed jäätmed
2844.50
Tuumareaktorite ammendatud (kasutatud) kütuseelemendid (kassetid)
2845
Isotoobid, v.. A rubriigis 2844 nimetatud; nende kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised ühendid
2845.10
Raske vesi (deuteeriumoksiid)
2845.20
Boor-10-ga rikastatud boor ja selle ühendid
2845.30
Liitum-6-ga rikastatud liitium ja selle ühendid
2845.40
Heelium-3
2845.90
Muud
2846
Haruldaste muldmetallide, ütriumi ja skandiumi või nende metallide segude anorgaanilised või orgaanilised ühendid
2846.10
Tseeriumiühendid
2846.90
Muud
2847.00
Vesinikperoksiid, uureaga tahkestatud või tahkestamata
2849
Kindla või muutuva keemilise koostisega karbiidid
2849.10
Kaltsiumkarbiid
2849.20
Ränikarbiid
2849.90
Muud
2850
Kindla või muutuva keemilise koostisega hüdriidid, nitriidid, asiidid, silitsiidid ja boriidid, v.. A rubriigi 2849 karbiidid
2852
Elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid, keemiliselt määratud või määramata, v.. A amalgaamid
2852.10
Keemiliselt määratud
2852.90
Muud
2853
Kindla või muutuva keemilise koostisega fosfiidid, v.. A ferrofosfor; muud anorgaanilised ühendid (sh destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi jm samalaadse puhtusastmega vesi); vedel õhk, millest väärisgaasid on eemaldatud või eemaldamata; suruõhk; amalgaamid, v.. A väärismetallide amalgaamid
2853.10
Tsüaankloriid (klorotsüaan)
2853.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?