HS-koodid - 29: Orgaanilised kemikaalid

-
I. Süsivesinikud ning nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid
2901
Atsüklilised süsivesinikud
2901.10
Küllastunud
2901.11
Küllastumata
2901.21
Etüleen
2901.22
Propeen (propüleen)
2901.23
Buteen (butüleen) ja selle isomeerid
2901.24
1,3-butadieen ja isopreen
2901.29
Muud
2902
Tsüklilised süsivesinikud
-
Tsüklaanid, tsükleenid ja tsükloterpeenid
2902.11
Tsükloheksaan
2902.19
Muud
2902.20
Benseen
2902.30
Tolueen
2902.31
Ksüleenid
2902.41
O-ksüleen
2902.42
M-ksüleen
2902.43
P-ksüleen
2902.44
Ksüleeni isomeeride segud
2902.50
Stüreen
2902.60
Etüülbenseen
2902.70
Kumeen
2902.90
Muud
2903
Süsivesinike halogeenderivaadid
-
Atsükliliste küllastunud süsivesinike kloroderivaadid
2903.11
Klorometaan (metüülkloriid) ja kloroetaan (etüülkloriid)
2903.12
Diklorometaan (metüleenkloriid)
2903.13
Kloroform (triklorometaan)
2903.14
Süsiniktetrakloriid
2903.15
Etüleendikloriid (iso) (1,2-dikloroetaan)
2903.19
Muud
-
Atsükliliste küllastumata süsivesinike kloroderivaadid
2903.21
Vinüülkloriid (kloroetüleen)
2903.22
Trikloroetüleen
2903.23
Tetrakloroetüleen (perkloroetüleen)
2903.29
Muud
-
Atsükliliste süsivesinike küllastunud fluoroderivaadid
2903.41
trifluorometaan (HFC-23)
2903.42
difluorometaan (HFC-32)
2903.43
fluorometaan (HFC-41), 1,2-difluoroetaan (HFC-152) ja 1,1-difluoroetaan (HFC-152a)
2903.44
pentafluoroetaan (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetaan (HFC-143a) ja 1,1,2-trifluoroetaan (HFC-143)
2903.45
1,1,1,2-tetrafluoroetaan (HFC-134a) ja 1,1,2,2-tetrafluoroetaan (HFC-134)
2903.46
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropaan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoropropaan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropaan (HFC-236ea) ja 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropaan (HFC-236fa)
2903.47
1,1,1,3,3-pentafluoropropaan (HFC-245fa) ja 1,1,2,2,3-pentafluoropropaan (HFC-245ca)
2903.48
1,1,1,3,3-pentafluorobutaan (HFC-365mfc) ja 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentaan (HFC-43-10mee)
2903.49
Muud
-
Atsükliliste süsivesinike küllastumata fluoroderivaadid
2903.51
2,3,3,3-tetrafluoropropeen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropeen (HFO-1234ze) ja (Z)-1,1,1,4,4,4-heksafluoro-2-buteen (HFO-1336mzz)
2903.59
Muud
-
Atsükliliste süsivesinike bromo- või jododerivaadid
2903.61
Metüülbromiid (bromometaan)
2903.62
Etüleendibromiid (iso) (1,2-dibromoetaan)
2903.69
Muud
-
Atsükliliste süsivesinike halogeenderivaadid, mis sisaldavad vähemalt kahte eri halogeeni
2903.71
klorodifluorometaan (HCFC-22)
2903.72
diklorotrifluoroetaanid (HCFC-123)
2903.73
diklorofluoroetaanid (HCFC-141, 141b)
2903.74
klorodifluoroetaanid (HCFC-142, 142b)
2903.75
dikloropentafluoropropaanid (HCFC-225, 225ca, 225cb)
2903.76
Bromoklorodifluorometaan (halon-1211), bromotrifluorometaan (halon-1301) ja dibromotetrafluoroetaanid (halon-2402)
2903.77
Muud, ainult fluori ja klooriga perhalogeenitud
2903.78
Muud perhalogeenderivaadid
2903.79
Muud
-
Tsüklaan-, tsükleen- või tsükloterpeensüsivesinike halogeenderivaadid
2903.81
1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan [HCH (ISO)], k.a lindaan (ISO, INN)
2903.82
aldriin (ISO), klordaan (ISO) ja heptakloor (ISO)
2903.83
mireks (ISO)
2903.89
Muud
-
Aromaatsete süsivesinike halogeenderivaadid
2903.91
Klorobenseen, o-diklorobenseen ja p-diklorobenseen
2903.92
heksaklorobenseen (ISO) ja DDT (ISO) [klofenotaan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan]
2903.93
pentaklorobenseen (ISO)
2903.94
Heksabromodifenüülid
2903.99
Muud
2904
Halogeenitud või halogeenimata süsivesinike sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2904.10
Ainult sulforühmi sisaldavad derivaadid, nende soolad ja etüülestrid
2904.20
Ainult nitro- või nitrosorühmi sisaldavad derivaadid
2904.21
Perfluorooktaansulfoonhape, selle soolad ja perfluorooktaansulfonüülfluoriid
2904.31
Perfluorooktaansulfoonhape
2904.32
Ammooniumperfluorooktaansulfonaat
2904.33
Liitiumperfluorooktaansulfonaat
2904.34
Kaaliumperfluorooktaansulfonaat
2904.35
Muud perfluorooktaansulfoonhappe soolad
2904.36
Perfluorooktaansulfonüülfluoriid
2904.22
Muud
2904.91
Trikloronitrometaan (kloropikriin)
2904.99
Muud
29.5
II. Alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2905
Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Küllastunud ühehüdroksüülsed alkoholid
2905.11
Metanool (metüülalkohol)
2905.12
Propaan-1-ool (propüülalkohol) ja propaan-2-ool (isopropüülalkohol)
2905.13
Butaan-1-ool (n-butüülalkohol)
2905.14
Muud butanoolid
2905.16
Oktanool (oktüülalkohol) ja selle isomeerid
2905.17
Dodekaan-1-ool (laurüülalkohol), heksadekaan-1-ool (tsetüülalkohol) ja oktadekaan-1-ool (stearüülalkohol)
2905.19
Muud
-
Küllastumata ühehüdroksüülsed alkoholid
2905.22
Atsüklilised terpeenalkoholid
2905.29
Muud
-
Dioolid
2905.31
Etüleenglükool (etaandiool)
2905.32
Propüleenglükool (propaan-1,2-diool)
2905.39
Muud
-
Muud mitmehüdroksüülsed alkoholid
2905.41
2-etüül-2-(hüdroksümetüül)propaan-1,3-diool (trimetüloolpropaan)
2905.42
Pentaerütritool
2905.43
Mannitool
2905.44
D-glütsitool (sorbitool)
2905.45
Glütserool
2905.49
Muud
-
Atsükliliste alkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2905.51
etkloorvünool (INN)
2905.59
Muud
2906
Tsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenalkoholid
2906.11
Mentool
2906.12
Tsükloheksanool, metüültsükloheksanoolid ja dimetüültsükloheksanoolid
2906.13
Steroolid ja inosiidid
2906.19
Muud
-
Aromaatsed alkoholid
2906.21
Bensüülalkohol
2906.29
Muud
29.7
III. Fenoolid, fenoolalkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2907
Fenoolid; fenoolalkoholid
-
Monofenoolid
2907.11
Fenool (hüdroksübenseen) ja selle soolad
2907.12
Kresoolid ja nende soolad
2907.13
Oktüülfenool, nonüülfenool ja nende isomeerid; nende soolad
2907.15
Naftoolid ja nende soolad
2907.19
Muud
-
Polüfenoolid; fenoolalkoholid
2907.21
Resortsinool ja selle soolad
2907.22
Hüdrokinoon (kinool) ja selle soolad
2907.23
4,4′-isopropülideendifenool (bisfenool a, difenüüloolpropaan) ja selle soolad
2907.29
Muud
2908
Fenoolide ja fenoolalkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Fenoolide ja fenoolalkoholide derivaadid, mis sisaldavad ainult halogeensubstituente, nende derivaatide soolad
2908.11
pentaklorofenool (ISO)
2908.19
Muud
-
Muud
2908.91
dinoseeb (ISO) ja selle soolad
2908.92
4,6-dinitro-o-kresool (DNOC (ISO)) ja selle soolad
2908.99
Muud
29.9
IV. Eetrid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid, ketoonperoksiidid, kolmeaatomilise tsükliga epoksiidid, atsetaalid ja poolatsetaalid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2909
Kindla või muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Atsüklilised eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2909.11
Dietüüleeter
2909.19
Muud
2909.20
Tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeeneetrid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2909.30
Aromaatsed eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2909.31
Eeteralkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2909.41
2,2′-oksüdietanool (dietüleenglükool, digool)
2909.43
Etüleenglükoolmonobutüüleeter ja dietüleenglükoolmonobutüüleeter
2909.44
Muud etüleenglükoolmonoalküüleetrid ja dietüleenglükoolmonoalküüleetrid
2909.49
Muud
2909.50
Eeterfenoolid ning eeteralkoholfenoolid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2909.60
Alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2910
Kolmeaatomilise tsükliga epoksiidid, epoksüalkoholid, epoksüfenoolid ja epoksüeetrid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2910.10
Oksiraan (etüleenoksiid)
2910.20
Metüüloksiraan (propüleenoksiid)
2910.30
1-kloro-2,3-epoksüpropaan (epiklorohüdriin)
2910.40
dieldriin (ISO, INN)
2910.50
endriin (ISO)
2910.90
Muud
2911.00
Atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
V. Funktsionaalse aldehüüdrühmaga ühendid
2912
Aldehüüdid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; aldehüüdide tsüklilised polümeerid; paraformaldehüüdid
-
Atsüklilised aldehüüdid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi
2912.11
Metanaal (formaldehüüd)
2912.12
Etanaal (atseetaldehüüd)
2912.19
Muud
-
Tsüklilised aldehüüdid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi
2912.21
Bensaldehüüd
2912.29
Muud
-
Aldehüüdalkoholid, aldehüüdeetrid, aldehüüdfenoolid ja aldehüüdid, millel on ka muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi
2912.41
Vanilliin (4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd)
2912.42
Etüülvanilliin (3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd)
2912.49
Muud
2912.50
Aldehüüdide tsüklilised polümeerid
2912.60
Paraformaldehüüd
2913
Rubriigis 2912 nimetatud ainete halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
29.4
VI. Funktsionaalse ketoonrühmaga ühendid ja funktsionaalse kinoonrühmaga ühendid
2914
Ketoonid ja kinoonid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Atsüklilised ketoonid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi
2914.11
Atsetoon
2914.12
Butanoon (metüületüülketoon)
2914.13
4-metüülpentaan-2-oon (metüülisobutüülketoon)
2914.19
Muud
-
Tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenketoonid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi
2914.22
Tsükloheksanoon ja metüültsükloheksanoonid
2914.23
Ionoonid ja metüülionoonid
2914.29
Muud
-
Aromaatsed ketoonid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi
2914.31
Fenüülatsetoon (fenüülpropaan-2-oon)
2914.39
Muud
2914.40
Ketoonalkoholid ja ketoonaldehüüdid
2914.50
Ketoonfenoolid ja ketoonid, millel on ka muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi
2914.51
Kinoonid
2914.61
Antrakinoon
2914.62
koensüüm Q10 (ubidekarenoon (INN))
2914.69
Muud
2914.52
Halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2914.71
kloordekoon (ISO)
2914.79
Muud
29.6
VII. Karboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2915
Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Sipelghape (metaanhape), selle soolad ja estrid
2915.11
Sipelghape
2915.12
Sipelghappe soolad
2915.13
Sipelghappe estrid
-
Äädikhape, selle soolad; atseetanhüdriid
2915.21
Äädikhape
2915.24
Atseetanhüdriid
2915.29
Muud
-
Äädikhappe estrid
2915.31
Etüülatsetaat
2915.32
Vinüülatsetaat
2915.33
N-butüülatsetaat
2915.36
dinoseebatsetaat (ISO)
2915.39
Muud
2915.40
Mono-, di- ja trikloroäädikhape, nende soolad ja estrid
2915.50
Propioonhape, selle soolad ja estrid
2915.60
Butaanhapped ja pentaanhapped, nende soolad ja estrid
2915.70
Palmithape ja stearhape, nende soolad ja estrid
2915.90
Muud
2916
Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped ja tsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende derivaadid
2916.11
Akrüülhape (propeenhape) ja selle soolad
2916.12
Akrüülhappe estrid
2916.13
Metakrüülhape ja selle soolad
2916.14
Metakrüülhappe estrid
2916.15
Olehape, linoolhape ja linoleenhape, nende soolad ja estrid
2916.16
binapakrüül (ISO)
2916.19
Muud
2916.20
Ühealuselised tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenkarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2916.21
Aromaatsed monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende derivaadid
2916.31
Bensoehape, selle soolad ja estrid
2916.32
Bensoüülperoksiid ja bensoüülkloriid
2916.34
Fenüüläädikhape ja selle soolad
2916.39
Muud
2917
Polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Atsüklilised polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende derivaadid
2917.11
Oblikhape, selle soolad ja estrid
2917.12
Adiphape, selle soolad ja estrid
2917.13
Aselahape ja sebatshape, nende soolad ja estrid
2917.14
Maleanhüdriid
2917.19
Muud
2917.20
Mitmealuselised tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenkarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende derivaadid
2917.21
Aromaatsed polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende derivaadid
2917.32
Dioktüülortoftalaadid
2917.33
Dinonüülortoftalaadid ja didetsüülortoftalaadid
2917.34
Muud ortoftaalhappe estrid
2917.35
Ftaalanhüdriid
2917.36
Tereftaalhape ja selle soolad
2917.37
Dimetüültereftalaat
2917.39
Muud
2918
Karboksüülhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Karboksüülhapped, millel on alkoholi funktsionaalrühm, kuid ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende derivaadid
2918.11
Piimhape, selle soolad ja estrid
2918.12
Viinhape
2918.13
Viinhappe soolad ja estrid
2918.14
Sidrunhape
2918.15
Sidrunhappe soolad ja estrid
2918.16
Glükoonhape, selle soolad ja estrid
2918.17
2,2-difenüül-2-hüdroksüäädikhape (bensiilhape)
2918.18
klorobensülaat (ISO)
2918.19
Muud
-
Karboksüülhapped, millel on fenooli funktsionaalrühm, kuid ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende derivaadid
2918.21
Salitsüülhape ja selle soolad
2918.22
O-atsetüülsalitsüülhape, selle soolad ja estrid
2918.23
Muud salitsüülhappe estrid, nende soolad
2918.29
Muud
2918.30
Karboksüülhapped, millel on funktsionaalseid aldehüüd- või ketoonrühmi, kuid ei ole teisi hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende derivaadid
2918.31
Muud
2918.91
2,4,5-t (iso) (2,4,5-triklorofenoksüäädikhape), selle soolad ja estrid
2918.99
Muud
29.10
VIII. Anorgaaniliste metalle mittesisaldavate hapete estrid, soolad ning halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2919
Fosfor(v)hapete estrid ja soolad, sh laktofosfaadid; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2919.10
Tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat
2919.90
Muud
2920
Muud anorgaaniliste, metalle mittesisaldavate hapete estrid (v.. A vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
-
Tiofosfor(v)hapete estrid (fosfortioaadid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2920.11
paratioon (ISO) ja paratioon-metüül (ISO) (metüülparatioon)
2920.19
Muud
-
Fosfitestrid ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
2920.21
Dimetüülfosfit
2920.22
Dietüülfosfit
2920.23
Trimetüülfosfit
2920.24
Trietüülfosfit
2920.29
Muud
2920.30
endosulfaan (ISO)
2920.90
Muud
29.1
IX. Lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega ühendid
2921
Funktsionaalse aminorühmaga ühendid
-
Atsüklilised monoamiinid ja nende derivaadid; nende soolad
2921.11
Metüülamiin, dimetüülamiin ja trimetüülamiin, nende soolad
2921.12
2-(n,n-dimetüülamino)etüülkloriidvesinikkloriid
2921.13
2-(n,n-dietüülamino)etüülkloriidvesinikkloriid
2921.14
2-(n,n-diisopropüülamino)etüülkloriidvesinikkloriid
2921.19
Muud
-
Atsüklilised polüamiinid ja nende derivaadid; nende soolad
2921.21
Etüleendiamiin ja selle soolad
2921.22
Heksametüleendiamiin ja selle soolad
2921.29
Muud
2921.30
Tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenmonoamiinid ja -polüamiinid ning nende derivaadid; nende soolad
2921.31
Aromaatsed monoamiinid ja nende derivaadid; nende soolad
2921.41
Aniliin ja selle soolad
2921.42
Aniliini derivaadid ja nende soolad
2921.43
Toluidiinid ja nende derivaadid; nende soolad
2921.44
Difenüülamiin ja selle derivaadid; nende soolad
2921.45
1-naftüülamiin (α-naftüülamiin) ja 2-naftüülamiin (β-naftüülamiin) ning nende derivaadid; nende soolad
2921.46
amfetamiin (INN), bensfetamiin (INN), deksamfetamiin (INN), etüülamfetamiin (INN), fenkamfamiin (INN), lefetamiin (INN), levamfetamiin (INN), mefenoreks (INN) ja fentermiin (INN); nende soolad
2921.49
Muud
2921.32
Aromaatsed polüamiinid ja nende derivaadid; nende soolad
2921.51
O-, m- ja p-fenüleendiamiin ning diaminotolueenid ja nende derivaadid; nende soolad
2921.59
Muud
2922
Aminoühendid, millel on hapnikku sisaldav funktsionaalrühm
-
Aminoalkoholid (v.. A need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi enam kui ühest liigist) ning nende eetrid ja estrid; nende soolad
2922.11
Monoetanoolamiin ja selle soolad
2922.12
Dietanoolamiin ja selle soolad
2922.14
Dekstropropoksüfeen (inn) ja selle soolad
2922.15
Trietanoolamiin
2922.16
Dietanoolammooniumperfluorooktaansulfonaat
2922.17
Metüüldietanoolamiin ja etüüldietanoolamiin
2922.18
2-(n,n-diisopropüülamino)etanool
2922.19
Muud
-
Aminonaftoolid ja muud aminofenoolid (v.. A need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi enam kui ühest liigist) ning nende eetrid ja estrid; nende soolad
2922.21
Aminohüdroksünaftaleensulfoonhapped ja nende soolad
2922.29
Muud
-
Aminoaldehüüdid, aminoketoonid ja aminokinoonid (v.. A need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi enam kui ühest liigist) ning nende eetrid ja estrid; nende soolad
2922.31
amfepramoon (INN), metadoon (INN) ja normetadoon (INN); nende soolad
2922.39
Muud
-
Aminohapped (v.. A need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi enam kui ühest liigist) ja nende estrid; nende soolad
2922.41
Lüsiin ja selle estrid; nende soolad
2922.42
Glutamiinhape ja selle soolad
2922.43
Antraniilhape ja selle soolad
2922.44
tilidiin (INN) ja selle soolad
2922.49
Muud
2922.50
Aminoalkoholfenoolid, aminohapefenoolid ja muud hapnikku sisaldavate funktsionaalrühmadega aminoühendid
2923
Kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega letsitiinid jm fosfoaminolipiidid
2923.10
Koliin ja selle soolad
2923.20
Letsitiinid ja muud fosfoaminolipiidid
2923.30
Tetraetüülammooniumperfluorooktaansulfonaat
2923.40
Didetsüüldimetüülammooniumperfluorooktaansulfonaat
2923.90
Muud
2924
Funktsionaalse karboksüamidorühmaga ühendid; funktsionaalse amidorühmaga süsihappeühendid
-
Atsüklilised amiidid (sh atsüklilised karbamaadid) ja nende derivaadid; nende soolad
2924.11
meprobamaat (INN)
2924.12
fluoroatseetamiid (ISO), monokrotofoss (ISO) ja fosfamidoon (ISO)
2924.19
Muud
-
Tsüklilised amiidid (sh tsüklilised karbamaadid) ja nende derivaadid; nende soolad
2924.21
Ureiinid ja nende derivaadid; nende soolad
2924.23
2-atseetamidobensoehape (n-atsetüülantraniilhape) ja selle soolad
2924.24
etinamaat (INN)
2924.25
alakloor (ISO)
2924.29
Muud
2925
Funktsionaalse karboksüimidorühmaga ühendid (sh sahhariin ja selle soolad) ning funktsionaalse imidorühmaga ühendid
-
Imiidid ja nende derivaadid; nende soolad
2925.11
Sahhariin ja selle soolad
2925.12
glutetimiid (INN)
2925.19
Muud
-
Imiinid ja nende derivaadid; nende soolad
2925.21
kloordimeform (ISO)
2925.29
Muud
2926
Funktsionaalse nitrilorühmaga ühendid
2926.10
Akrüülnitriil
2926.20
1-tsüanoguanidiin (ditsüaandiamiid)
2926.30
Fenproporeks (inn) ja selle soolad; metadooni (inn) sünteesi vaheprodukt (4-tsüano-2-dimetüülamino-4,4-difenüülbutaan)
2926.40
Alfa-fenüülatsetonitriil
2926.90
Muud
2927
Diaso-, aso- ja asoksüühendid
2928
Hüdrasiini ja hüdroksüülamiini orgaanilised derivaadid
2929
Muude lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega ühendid
2929.10
Isotsüanaadid
2929.90
Muud
29.11
X. Metall- ja mittemetallorgaanilised ühendid, heterotsüklilised ühendid, nukleiinhapped ja nende soolad, sulfoonamiidid
2930
Väävelorgaanilised ühendid
2930.10
2-(n,n-dimetüülamino)etaantiool
2930.20
Tiokarbamaadid ja ditiokarbamaadid
2930.30
Tiuraammono-, -di- ja -tetrasulfiidid
2930.40
Metioniin
2930.60
2-(n,n-dietüülamino)etaantiool
2930.70
Bis(2-hüdroksüetüül)sulfiid (tiodiglükool (inn))
2930.80
aldikarb (ISO), kaptafool (ISO) ja metamidofoss (ISO)
2930.90
Muud
2931
Muud elementorgaanilised ühendid
2931.10
Tetrametüülplii ja tetraetüülplii
2931.20
Tributüültina ühendid
2931.21
Halogeenimata fosfororgaanilised derivaadid
2931.41
Dimetüülmetüülfosfonaat
2931.42
Dimetüülpropüülfosfonaat
2931.43
Dietüületüülfosfonaat
2931.44
Metüülfosfoonhape
2931.45
Metüülfosfoonhappe sool ja (aminoiminometüül)uurea (1: 1)
2931.46
2,4,6-tripropüül-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinaan-2,4,6-trioksiid
2931.47
(5-etüül-2-metüül-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaan-5-üül)metüülmetüülmetüülfosfonaat
2931.48
3,9-dimetüül-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.. 5]undekaan-3,9-dioksiid
2931.49
Muud
2931.22
Halogeenitud fosfororgaanilised derivaadid
2931.51
Metüülfosfonüüldikloriid
2931.52
Propüülfosfonüüldikloriid
2931.53
O-(3-kloropropüül)-o-[4-nitro-3-(trifluorometüül)fenüül]metüülfosfonotionaat
2931.54
triklorofoon (ISO)
2931.59
Muud
2931.90
Muud
2932
Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomi(te)
-
Kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) furaaniringiga ühendid
2932.11
Tetrahüdrofuraan
2932.12
2-furüülaldehüüd (furfuraldehüüd)
2932.13
Furfurüülalkohol ja tetrahüdrofurfurüülalkohol
2932.14
Sukraloos
2932.19
Muud
2932.20
Laktoonid
2932.21
Muud
2932.91
Isosafrool
2932.92
1-(1,3-bensodioksool-5-üül)propaan-2-oon
2932.93
Piperonaal
2932.94
Safrool
2932.95
Tetrahüdrokannabinoolid (kõik isomeerid)
2932.96
karbofuraan (ISO)
2932.99
Muud
2933
Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te)
-
Kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) pürasooliringiga ühendid
2933.11
Fenasoon (antipüriin) ja selle derivaadid
2933.19
Muud
-
Kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) imidasooliringiga ühendid
2933.21
Hüdantoiin ja selle derivaadid
2933.29
Muud
-
Kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) püridiiniringiga ühendid
2933.31
Püridiin ja selle soolad
2933.32
Piperidiin ja selle soolad
2933.33
alfentaniil (INN), aniileridiin (INN), besitramiid (INN), broomasepaam (INN), karfentaniil (INN), difenoksiin (INN), difenoksülaat (INN), dipipanoon (INN), fentanüül (INN), ketobemidoon (INN), metüülfenidaat (INN), pentasotsiin (INN), petidiin (INN), petidiini sünteesi vaheprodukt A, fentsüklidiin (INN) (PCP), fenoperidiin (INN), pipradrool (INN), piritramiid (INN), propiraam (INN), reminfentaniil (INN) ja trimeperidiin (INN); nende soolad
2933.34
Muud fentanüülid ja nende derivaadid
2933.35
3-kinoklidinool
2933.36
4-anilino-N-fenetüülpiperidiin (ANPP)
2933.37
N-fenetüül-4-piperidoon (NPP)
2933.39
Muud
-
Hüdrogeenitud või hüdrogeenimata kinoliini- või isokinoliiniringiga ühendid, milles ei ole muid kondenseerunud tsükleid
2933.41
levorfanool (INN) ja selle soolad
2933.49
Muud
-
Hüdrogeenitud või hüdrogeenimata pürimidiiniringiga või piperasiiniringiga ühendid
2933.52
Malonüüluurea (barbituurhape) ja selle soolad
2933.53
allobarbitaal (INN), amobarbitaal (INN), barbitaal (INN), butalbitaal (INN), butobarbitaal, tsüklobarbitaal (INN), metüülfenobarbitaal (INN), pentobarbitaal (INN), fenobarbitaal (INN), sekbutabarbitaal (INN), sekobarbitaal (INN) ja vinüülbitaal (INN); nende soolad
2933.54
Muud malonüüluurea (barbituurhappe) derivaadid; nende soolad
2933.55
loprazolaam (INN), meklokvaloon (INN), metakvaloon (INN) ja sipeprool (INN); nende soolad
2933.59
Muud
-
Kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) triasiiniringiga ühendid
2933.61
Melamiin
2933.69
Muud
-
Laktaamid
2933.71
6-heksaanlaktaam (ε-kaprolaktaam)
2933.72
klobasaam (INN) ja metüprüloon (INN)
2933.79
Muud laktaamid
-
Muud
2933.91
alprasolaam (INN), kamasepaam (INN), kloordiasepoksiid (INN), klonasepaam (INN), klorasepaat, delorasepaam (INN), diasepaam (INN), estasolaam (INN), etüülloflasepaat (INN), fludiasepaam (INN), flunitrasepaam (INN), flurasepaam (INN), halasepaam (INN), lorasepaam (INN), lormetasepaam (INN), masindool (INN), medasepaam (INN), midasolaam (INN), nimetasepaam (INN), nitrasepaam (INN), nordasepaam (INN), oksasepaam (INN), pinasepaam (INN), prasepaam (INN), pürovaleroon (INN), temasepaam (INN), tetrasepaam (INN) ja triasolaam (INN); nende soolad
2933.92
metüülasiinfoss (ISO)
2933.99
Muud
2934
Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid
2934.10
Kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) tiasooliringiga ühendid
2934.20
Hüdrogeenitud või hüdrogeenimata bensotiasooliringiga ühendid, milles ei ole muid kondenseerunud tsükleid
2934.30
Hüdrogeenitud või hüdrogeenimata fenotiasiiniringiga ühendid, milles ei ole muid kondenseerunud tsükleid
2934.31
Muud
2934.91
aminoreks (INN), brotisolaam (INN), klotiasepaam (INN), kloksasolaam (INN), dekstromoramiid (INN), haloksasolaam (INN), ketasolaam (INN), mesokarb (INN), oksasolaam (INN), pemoliin (INN), fendimetrasiin (INN), fenmetrasiin (INN) ja sufentaniil (INN); nende soolad
2934.92
Muud fentanüülid ja nende derivaadid
2934.99
Muud
2935
Sulfoonamiidid
2935.10
N-metüülperfluorooktaansulfoonamiid
2935.20
N-etüülperfluorooktaansulfoonamiid
2935.30
N-etüül-n-(2-hüdroksüetüül)perfluorooktaansulfoonamiid
2935.40
N-(2-hüdroksüetüül)-n-metüülperfluorooktaansulfoonamiid
2935.50
Muud perfluorooktaansulfoonamiidid
2935.90
Muud
29.8
XI. Provitamiinid, vitamiinid ja hormoonid
2936
Looduslikud või sünteetilised provitamiinid ja vitamiinid (k.. A looduslikud kontsentraadid) ning nendest saadud eeskätt vitamiinidena kasutatavad derivaadid; nende ainete segud, k.. A lahused mis tahes lahustites
-
Vitamiinid ja nende derivaadid, segamata
2936.21
A-vitamiinid ja nende derivaadid
2936.22
B1-vitamiin ja selle derivaadid
2936.23
B2-vitamiin ja selle derivaadid
2936.24
D-pantoteenhape või dl-pantoteenhape (vitamiin b5) ning nende derivaadid
2936.25
B6-vitamiin ja selle derivaadid
2936.26
B12-vitamiin ja selle derivaadid
2936.27
C-vitamiin ja selle derivaadid
2936.28
E-vitamiin ja selle derivaadid
2936.29
Muud vitamiinid ja nende derivaadid
2936.90
Muud (sh looduslikud kontsentraadid)
2937
Hormoonid, prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, looduslikud või sünteetilised; nende derivaadid ja struktuurianaloogid, k.. A modifitseeritud ahelaga polüpeptiidid, mida kasutatakse eeskätt hormoonidena
-
Polüpeptiid-, valk- ja glükoproteiinhormoonid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid
2937.11
Somatotropiin, selle derivaadid ja struktuurianaloogid
2937.12
Insuliin ja selle soolad
2937.19
Muud
-
Steroidhormoonid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid
2937.21
Kortisoon, hüdrokortisoon, prednisoon (dehüdrokortisoon) ja prednisoloon (dehüdrohüdrokortisoon)
2937.22
Kortikosteroidhormoonide halogeenderivaadid
2937.23
Östrogeenid ja progestageenid
2937.29
Muud
2937.50
Prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid
2937.90
Muud
29.12
XII. Looduslikud ja sünteetilised glükosiidid ja alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid jm derivaadid
2938
Glükosiidid (looduslikud või sünteetilised), nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid
2938.10
Rutosiid (rutiin) ja selle derivaadid
2938.90
Muud
2939
Looduslikud või sünteesitud alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid
-
Oopiumi alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad
2939.11
unimaguna põhu kontsentraadid; buprenorfiin (INN), kodeiin, dihüdrokodeiin (INN), etüülmorfiin, etorfiin (INN), heroiin, hüdrokodoon (INN), hüdromorfoon (INN), morfiin, nikomorfiin (INN), oksükodoon (INN), oksümorfoon (INN), folkodiin (INN), tebakoon (INN) ja tebaiin; nende soolad
2939.19
Muud
2939.20
Kiinakoore alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad
2939.30
Kofeiin ja selle soolad
2939.31
Efedra alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad
2939.41
Efedriin ja selle soolad
2939.42
pseudoefedriin (INN) ja selle soolad
2939.43
katiin (INN) ja selle soolad
2939.44
Norefedriin ja selle soolad
2939.45
Levometamfetamiin, metamfetamiin (inn), ratseemiline metamfetamiin ja nende soolad
2939.49
Muud
2939.32
Teofülliin ja aminofülliin (teofülliinetüleendiamiin) ning nende derivaadid; nende soolad
2939.51
fenetülliin (INN) ja selle soolad
2939.59
Muud
2939.33
Hariliku tungaltera alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad
2939.61
ergometriin (INN) ja selle soolad
2939.62
ergotamiin (INN) ja selle soolad
2939.63
Lüsergiinhape ja selle soolad
2939.69
Muud
2939.34
Muud, taimset päritolu
2939.72
Kokaiin, ekgoniin; nende soolad, estrid ja muud derivaadid
2939.79
Muud
2939.80
Muud
29.13
XIII. Muud orgaanilised ühendid
2940
Keemiliselt puhtad suhkrud, v.. A sahharoos, laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos; suhkrute eetrid, atsetaalid ja estrid ning nende soolad (v.. A rubriikide 2937, 2938 ja 2939 tooted)
-
Muud
2941
Antibiootikumid
2941.10
Penitsilliinid ja nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaadid; nende soolad
2941.20
Streptomütsiinid ja nende derivaadid; nende soolad
2941.30
Tetratsükliinid ja nende derivaadid; nende soolad
2941.40
Klooramfenikool ja selle derivaadid; nende soolad
2941.50
Erütromütsiin ja selle derivaadid; nende soolad
2941.90
Muud
2942
Muud orgaanilised kemikaalid

Need help to the find appropriate HS Code ?