HS-koodid - 38: Mitmesugused keemiatooted

3801
Tehisgrafiit; kolloid- ja poolkolloidgrafiit; grafiidi või muu süsiniku baasil saadud pasta, briketid, plaadid jm pooltooted
3801.10
Tehisgrafiit
3801.20
Kolloid- ja poolkolloidgrafiit
3801.30
Süsinikupastad elektroodidele ja samalaadsed pastad ahjude vooderdamiseks
3801.90
Muud
3802
Aktiivsüsi; aktiveeritud looduslikud mineraaltooted; loomne süsi, k.. A ammendatud loomne süsi
3802.10
Aktiivsüsi
3802.90
Muud
3803
Tallõli, rafineeritud või rafineerimata
3804
Puidutselluloosi tootmise jääkleelis, kontsentreeritud, suhkrutest puhastatud, keemiliselt töödeldud või mitte, k.. A ligniinsulfonaadid, kuid v.. A rubriigi 3803 tallõli
3805
Okaspuupuidu utmise või muu töötlemise abil saadud vaigu-, puidu- ning sulfaattärpentin jm terpeenõlid; töötlemata dipenteen; sulfittärpentin jm töötlemata paratsümeenid; männiõli, mis sisaldab põhilise komponendina α-terpineooli
3805.10
Vaigu-, puidu- ja sulfaattärpentinõlid
3805.90
Muud
3806
Kampol- ja vaikhapped, nende derivaadid; kampolpiiritus ja kampolõlid; ümbersulatatud vaigud
3806.10
Kampol- ja vaikhapped
3806.20
Kampol- ja vaikhapete soolad ja derivaadid, v.. A kampoli aduktide soolad
3806.30
Estervaigud
3806.90
Muud
3807
Puidutõrv; puidutõrvaõli; puidukreosoot; puupiiritus; taimsed pigid; vaadipigi ja samalaadsed valmistised kampoli, vaikhapete või taimsete pigide baasil
3808
Insektitsiidid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid, taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena esitatavad tooted (näiteks väävlipael, -tahid ja -küünlad, kärbsepaber)
-
Kaubad, mis on nimetatud selle grupi alamrubriigi märkuses 1
3808.52
DDT (ISO) (klofenotaan (INN)), pakendites netomassiga kuni 300 g
3808.59
Muud
-
Kaubad, mis on nimetatud käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 2
3808.61
Pakendites netomassiga kuni 300 g
3808.62
Pakendites netomassiga üle 300 g, kuid mitte üle 7,5 kg
3808.69
Muud
-
Muud
3808.91
Insektitsiidid
3808.92
Fungitsiidid
3808.93
Herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid ja taimekasvuregulaatorid
3808.94
Desinfektsioonivahendid
3808.99
Muud
3809
Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid)
3809.10
Tärklisainete baasil
3809.11
Muud
3809.91
Tekstiili- jms tööstustes kasutatavad
3809.92
Paberi- jms tööstustes kasutatavad
3809.93
Jms tööstustes kasutatavad
3810
Metallpindade dekapeerimissegud; jooteräbustid jm pehme- ja kõvajoodisjootmise ning keevitamise abiained; pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning keevitamisel kasutatavad metalli- ja muud pulbrid ning pastad; keevituselektroodide ja -varraste täidis- ning kattesegud
3810.10
Metallpindade dekapeerimissegud; pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning keevitamisel kasutatavad metalli- ja muud pulbrid ning pastad
3810.90
Muud
3811
Antidetonaatorid, oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigutekkeinhibiitorid, viskoossuse regulaatorid, korrosioonitõrjevahendid ja muud mineraalõlide (k.. A bensiin) ning mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandid
-
Antidetonaatorid
3811.11
Pliiühendite baasil
3811.19
Muud
-
Määrdeõlilisandid
3811.21
Naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid sisaldavad määrdeõlilisandid
3811.29
Muud
3811.90
Muud
3812
Kautšuki vulkaniseerimise kiirendid; plasti- ja kummikompaundi mujal nimetamata plastifikaatorid antioksüdandid ja muud plasti- ja kummikompaundi stabilisaatorid
3812.10
Kautšuki vulkaniseerimise kiirendid
3812.20
Plasti- ja kummikompaundi plastifikaatorid
3812.21
Antioksüdandid ja muud plasti- ja kummikompaundi stabilisaatorid
3812.31
2,2,4-trimetüül-1,2-dihüdrokinoliini oligomeeride segud (tmq)
3812.39
Muud
3813
Valmistised ja laengud tulekustutite jaoks; laetud tulekustutusgranaadid
3814
Mujal nimetamata orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid; värvi- ja lakieemaldusvahendid
3815
Mujal nimetamata keemiliste reaktsioonide initsiaatorid, kiirendid ja katalüsaatorid
-
Katalüsaatorid kandjatel
3815.11
Aktiivainena niklit ja selle ühendeid sisaldavad katalüsaatorid
3815.12
Aktiivainena väärismetalle ja nende ühendeid sisaldavad katalüsaatorid
3815.19
Muud
3815.90
Muud
3816
Tulekindlad tsemendid, mördid, betoonid jms segud, sealhulgas dolomiidi tihendussegu, v.. A rubriigi 3801 tooted
3817
Alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud, v.. A rubriikide 2707 ja 2902 tooted
3818
Elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised elemendid ketaste, vahvlite vms kujul; elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised ühendid
3819
Pidurivedelikud jm hüdraulilise jõuülekande vedelikud, mis ei sisalda naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid alla 70 % massist
3820
Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud
3821.00
Valmis söötmed mikroorganismide (sh viirused jms) või taime-, inim- või loomarakkude kasvatamiseks või hooldamiseks
3822
Diagnostilised ja laboratoorsed reaktiivid kandjal; diagnostilised ja laboratoorsed valmisreaktiivid kandjal või kandjata, komplektidena või mitte, v.. A rubriigi 3006 tooted; sertifitseeritud etalonained
-
Diagnostilised ja laboratoorsed reaktiivid kandjal, diagnostilised ja laboratoorsed valmisreaktiivid kandjal või kandjata, komplektidena või mitte
3822.11
Malaaria jaoks
3822.12
Zika viirushaiguse või muude aedes perekonda kuuluvate moskiitodega levivate haiguste jaoks
3822.13
Veregrupi määramiseks
3822.19
Muud
3822.90
Muud
3823
Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid
-
Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid
3823.11
Stearhape
3823.12
Olehape
3823.13
Tallõli rasvhapped
3823.19
Muud
3823.70
Tööstuslikud rasvalkoholid
3824
Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised (k.. A need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid)
3824.10
Valuvormi- ja kärnisegutugevdid
3824.30
Omavahel või metalliliste sideainetega segatud ja aglomeerimata metallikarbiidid
3824.40
Tsemendi, mördi ja betooni valmislisandid
3824.50
Mittetulekindlad mördid ja betoonisegud
3824.60
Sorbitool, v.. A alamrubriiki 2905 44 kuuluv
3824.61
Kaubad, mis on nimetatud käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 3
3824.81
Sisaldavad oksiraani (etüleenoksiid)
3824.82
sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB), polüklooritud terfenüüle (PCT) või polübroomitud bifenüüle (PBB)
3824.83
Sisaldavad tris(2,3-dibromopropüül)fosfaati
3824.84
sisaldavad aldriini (ISO), kampekloori (ISO) (toksafeen), klordaani (ISO), kloordekooni (ISO), DDTd (ISO) (klofenotaan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan), dieldriini (ISO, INN), endosulfaani (ISO), endriini (ISO), heptakloori (ISO) või mireksit (ISO)
3824.85
sisaldavad 1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaani (HCH (ISO)), k.a lindaan (ISO, INN)
3824.86
sisaldavad pentaklorobenseeni (ISO) või heksaklorobenseeni (ISO)
3824.87
Sisaldavad perfluorooktaansulfoonhapet, selle soolasid, perfluorooktaansulfoonamiide, perfluorooktaansulfonüülfluoriidi
3824.88
Sisaldavad tetra-, penta-, heksa-, hepta- või oktabromodifenüüleetreid
3824.89
Sisaldavad lühiahelalisi klooritud parafiine
3824.62
Muud
3824.91
Segud ja valmistised, mis koosnevad peamiselt (5-etüül-2-metüül-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaan-5-üül)metüülmetüülmetüülfosfonaadist ja bis[(5-etüül-2-metüül-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaan-5-üül)metüül]metüülfosfonaadist
3824.92
Metüülfosfoonhappe polüglükoolestrid
3824.99
Muud
3825
Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata jäägid; olmejäätmed; reoveesetted; muud käesoleva grupi märkuses 6 nimetatud jäätmed
3825.10
Olmejäätmed
3825.20
Reoveesetted
3825.30
Kliinilised jäätmed
3825.31
Orgaaniliste lahustite jäätmed
3825.41
Halogeenitud
3825.49
Muud
3825.50
Metallide dekapeerimisvedelike, hüdrovedelike, pidurivedelike ja antifriiside jäätmed
3825.51
Muud keemiatööstuse või keemiaga seotud tööstuse jäätmed
3825.61
Peamiselt orgaanilisi koostisosi sisaldavad
3825.69
Muud
3825.90
Muud
3826
Biodiisel ja selle segud, mis ei sisalda või sisaldavad alla 70 % massist nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid
3827
Metaani, etaani või propaani halogeenitud derivaate sisaldavad segud, mujal nimetamata
-
Sisaldavad klorofluorosüsivesinikke (cfc), võivad sisaldada ka osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikke (hcfc), perfluorosüsivesinikke (pfc) või fluorosüsivesinikke (hfc); sisaldavad bromofluorosüsivesinikke (hbfc); sisaldavad süsiniktetrakloriidi (tetraklorometaan); sisaldavad 1,1,1-trikloroetaani (metüülkloroform)
3827.11
Sisaldavad klorofluorosüsivesinikke (cfc), võivad sisaldada ka osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikke (hcfc), perfluorosüsivesinikke (pfc) või fluorosüsivesinikke (hfc)
3827.12
sisaldavad bromofluorosüsivesinikke (HBFC)
3827.13
Sisaldavad süsiniktetrakloriidi (tetraklorometaan)
3827.14
Sisaldavad 1,1,1-trikloroetaani (metüülkloroform)
3827.20
Sisaldavad bromoklorodifluorometaani (halon-1211), bromotrifluorometaani (halon-1301) või dibromotetrafluoroetaane (halon-2402)
3827.21
Sisaldavad osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikke (hcfc), võivad sisaldada ka perfluorosüsivesinikke (pfc) või fluorosüsivesinikke (hfc), kuid ei sisalda klorofluorosüsivesinikke (cfc)
3827.31
Sisaldavad alamrubriikidesse 2903 41 - 2903 48 kuuluvaid aineid
3827.32
Muud, sisaldavad alamrubriikidesse 2903 71 - 2903 75 kuuluvaid aineid
3827.39
Muud
3827.40
Sisaldavad metüülbromiidi (bromometaan) või bromoklorometaani
3827.41
Sisaldavad trifluorometaani (hfc-23) või perfluorosüsivesinikke (pfc), kuid ei sisalda klorofluorosüsivesinikke (cfc) ega osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikke (hcfc)
3827.51
sisaldavad trifluorometaani (HFC-23)
3827.59
Muud
3827.42
Sisaldavad muid fluorosüsivesinikke (hfc), kuid ei sisalda klorofluorosüsivesinikke (cfc) ega osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikke (hcfc)
3827.61
Sisaldavad vähemalt 15 % massist 1,1,1-trifluoroetaani (hfc-143a)
3827.62
Muud, mis ei kuulu eespool nimetatud alamrubriiki ja sisaldavad vähemalt 55 % massist pentafluoroetaani (hfc-125), kuid ei sisalda atsükliliste süsivesinike küllastumata fluoroderivaate (hfod)
3827.63
Muud, mis ei kuulu eespool nimetatud alamrubriikidesse ja sisaldavad vähemalt 40 % massist pentafluoroetaani (hfc-125)
3827.64
Muud, mis ei kuulu eespool nimetatud alamrubriikidesse ja sisaldavad vähemalt 30 % massist 1,1,1,2-tetrafluoroetaani (hfc-134a), kuid ei sisalda atsükliliste süsivesinike küllastumata fluoroderivaate (hfod)
3827.65
Muud, mis ei kuulu eespool nimetatud alamrubriikidesse ja sisaldavad vähemalt 20 % massist difluorometaani (hfc-32) ja vähemalt 20 % massist pentafluoroetaani (hfc-125)
3827.68
Muud, mis ei kuulu eespool nimetatud alamrubriikidesse ja sisaldavad alamrubriikidesse 2903 41 - 2903 48 kuuluvaid aineid
3827.69
Muud
3827.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?