HS-koodid - 86: Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorradldusseadmed

8601
Raudteevedurid, mis saavad toite väliselt elektriallikalt või akudelt
8601.10
Toitega väliselt elektriallikalt
8601.20
Toitega akudelt
8602
Muud raudteevedurid; veduritendrid
8602.10
Diiselelektrivedurid
8602.90
Muud
8603
Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid, v.. A rubriigi 8604 vagunid
8603.10
Toitega väliselt elektriallikalt
8603.90
Muud
8604.00
Raudtee- või trammivagunid, mis on ette nähtud tehniliseks teenindamiseks või hooldustöödeks, ka iseliikuvad (näiteks töökojad, kraanad, liipritoppimismasinad, teerihtimismasinad, kontrollvagunid ja teekontrolli veerem)
8605.00
Raudtee ja trammi järelveetavad reisivagunid; pagasivagunid, postivagunid jm eriotstarbelised järelveetavad raudtee- ja trammivagunid (v.. A rubriigis 8604 nimetatud)
8606
Raudtee ja trammi järelveetavad kaubavagunid ja platvormvagunid
8606.10
Tsisternvagunid jms
8606.30
Isetühjenevad vagunid, v.. A alamrubriigis 8606 10 nimetatud
8606.31
Muud
8606.91
Kinnised
8606.92
Lahtised, liikumatute üle 60 cm kõrguste külgedega
8606.99
Muud
8607
Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi osad
-
Pöördvankrid, bissel-tüüpi pöördvankrid, teljed, rattad, nende osad
8607.11
Vedavad pöördvankrid
8607.12
Muud pöördvankrid ja bissel-tüüpi pöördvankrid
8607.19
Muud, sh osad
-
Pidurid ja nende osad
8607.21
Õhkpidurid ja nende osad
8607.29
Muud
8607.30
Konksud jm haakeseadmed, puhvrid ja nende osad
8607.31
Muud
8607.91
Veduritele
8607.99
Muud
8608.00
Raudteede ja trammiteede teeseadmed ja -tarvikud; raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade mehaanilised (kaasa arvatud elektromehaanilised) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed; nimetatud seadmete osad
8609
Mahutid (k.. A mahutid vedelike transpordiks), mis on spetsiaalselt konstrueeritud ning varustatud ühe või mitme transpordiliigi jaoks

Need help to the find appropriate HS Code ?